*.5+ மாணவர்கள் பெயர் பட்டியல்...

*.ஆசிரியர்கள் விடுப்பு விவரம்...

*.இனவாரியாக தேர்ச்சி சுருக்கம்...

*.ஒப்புதல் கடிதம்...

*.குழந்தை தொழிலாளர்கள் விவரம் 

*.பள்ளி இடைநின்றவர் விபரம்..

*.பள்ளி செல்லாதோர் விவரம்...

*.பள்ளி வேலை நாட்கள் விவரம்...

*.மக்கள் தொகை சுருக்கம்...

*.மாற்று திறனாளிகள் விவரம்...

*.வகுப்பு மற்றும் இனவாரி தேர்ச்சி சுருக்கம்..

*.அடிப்படை திரனடைவுப்பட்டியல் 

*.ஆசிரியர் விடுப்பு கால முகவரி

*.விலையில்லா சீருடை மற்றும் பாடநூல் தேவை விவரம்.

*.அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்