* அக்டோபர் -10 - முதல் மாதிரித்தேர்வு

* நவம்பர் -7-இரண்டாம் மாதிரித்தேர்வு

* நவம்பர் -13- தேசிய அடைவுத்தேர்வு

* தேர்வு நடைபெறும் வகுப்புக்கள் - 3 , 5 , 8