பக்கம்-1 தற்போதைய விவரம்

பக்கம்-3 பணியாளர் சுய விவரம்

 பக்கம்-4 -5 முதல் பணி நியமன விவரம்

பக்கம்-6 குடும்ப மற்றும் கல்வி விவரம்

பக்கம்-7 துறை தேர்வு விவரம்

பக்கம்-9-8 கீழ்நிலை பணியிலிருந்து பதவி உயர்வு பெற்ற மேல்நிலை பணி

பக்கம்-10 தலைமைஆசிரியர் மற்றும் உயர் பதவிக்கான பணிவரன்முறை விவரம்

பக்கம்-15-16 பணிமாறுதல் மற்றும் பதவி உயர்வு விவரம்

பக்கம்-17 தற்காலிக/நிரந்தர பணி துறவு

பக்கம்-18-19 2003 வேலைநிறுத்தம் மூலம் தற்காலிக பணி நீக்க விவரம்

பக்கம்-21 ஒரு துறையிலிருந்து வேறு துறைக்கு மாறுதல் நியமனம்

பக்கம்-25 ஈட்டிய விடுப்பு இன்றைய இருப்பு விவரம்

பக்கம்-26 மகப்பேறு விடுப்பு விவரம்

பக்கம்-27 ஈட்டிய விடுப்பு ஒப்படைப்பு மற்றும் மருத்துவ சான்றின் மருத்துவ விடுப்பு

பக்கம்-28-29பதவி உயர்வு மூலம் ஊதிய மறுநிர்ணயம் மட்டும்

பக்கம்-30-32 ஊதிய குழு நிர்ணயம்

பக்கம்-31-33 இடைக்கால நிவாரணம்

பக்கம்-34 இளையோர் மூத்தோர் ஊதிய விவரம்

பக்கம்-35-44 வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு மட்டும்

பக்கம்-45 ஊக்க ஊதிய உயர்வு மட்டும்

பக்கம்-46 தேர்வு/ சிறப்பு நிலை ஊதியம்

பக்கம்-47 உயர் கல்விக்கான துறை அனுமதி

பக்கம்-55-58 வாரிசு நியமன விவரம்

பக்கம்-61 பணி சரிபார்ப்பு
விவரம்

ஓ.மு L.Dis
மூ.மு K.Dis
ப.மு D.Dis
நி.மு R.Dis
செமுஆ Proc
ந.க R.C
அரசாணை G.O
இரு Standing Order No.