ஒரு நாள் ஊதியம் பிடித்தம் கூடாதா இல்லையா என்பது குறித்து ....முதன்மைச்செயலர் மற்றும் கருவூலங்கள் கணக்கு ஆணையர் உத்தரவு.... நகல்...

22 -ம்தேதி  குறித்து ஏதும் தகவல் தெரிவிக்கப்படவில்லை...