* சென்னை - பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை.

* திருவள்ளூர்- பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை.

* திருவாரூர் - பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை.

* காஞ்சிபுரம் - பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை.