இந்த ஆண்டு CPS பிடித்தம் 50,000 க்கு மேலே இருந்தால், உதாரணமாக ரூ. 65,000 என வைத்துக் கொண்டால், ரூ. 50,000 CPS தொகையை
*80 CCD  ( 1 B )*  பிரிவிலும்,மீதித் தொகை ரூ. 15,000/= ஐ*80 C* ( அதிக பட்ச சேமிப்பு ரூ. 1,50,000 ) பிரிவில் கழித்துக்கொள்ளலாம்.