+2 பொதுத்தேர்வை எழுதும் தனித்தேர்வர்கள், தட்கல் திட்டத்தின் கீழ் 6ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்...