செந்தில் குமார் ,அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியர்
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி வடக்கு கொளக்குடி
குமராட்சி ஒன்றியம்
கடலூர் மாவட்டம்