ஆங்கிலத்தில் நடந்த 7 அதிசயங்கள்....

Qno.27(Direct-Indirect)....
 Statement and Imperative இரண்டையும் கலந்து கொடுத்தது இதுவே முதல்முறையாகும்..


Qno.28. (If clause)
Negative sentence முறையில் இப்போதுதான் இரண்டாவது முறையாக கேட்கப்பட்டுள்ளது...

 Qno. 29 (Degrees of Com).
Direct adjective இல்லாமல் இப்போதுதான் முதல்முறையாக கேட்கப்பட்டுள்ளது என்று நினைக்கிறேன்.

 QNos 31-37 (2marks)
...இந்த 2 mark வினாக்கள் அனைத்தும் தமிழ்நாட்டில் இப்போதுதான் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

Qno.38.(Prose paragraph)
உலக வரலாற்றில் இப்போதுதான் 1,2 பாடம் இல்லாமல் வினா உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

 Qno 52. (Spot the Error)
 இந்த வினாக்கள் அனைத்தும் out of syllabus என்று சொல்ல முடியாது...  ஆனாலும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் இது போன்ற வினாக்களை ஒரு நாளும் பார்த்திருக்க முடியாது... குறிப்பாக (e) வினா amazing....
☺️☺️He his new uniform wore to school☺️☺️

QNo.53 & 51.. இந்த வினாக்களில் வந்த பெரும்பாலான வார்த்தைகள் நம் மாணவர்கள் இதுவரை பார்த்திருக்க வாய்ப்பில்லை........
மொத்தத்தில்.................
Result ! Result ! என்று கொல வெறியோடு இருக்கும் இந்த சூழலில்  அரும்பாடுப்பட்ட அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் ஆங்கிலம் ஒரு பெரிய தலைவலி. மாணவர்களுக்கு இனி ஆங்கிலம் ஒரு பெரிய அலர்ஜி.... கசப்பு கஷாயம்...
😰😢😭😰😢😭