தொடக்க நிலை

I st batch 16.03.18 , 19.03.18

II nd batch 20.03.18 , 21.0.18

III rd batch 22.03.18 ,23.03.18

உயர் தொடக்க நிலை

தமிழ் , ஆங்கிலம்
16.03.18 , 19.03.18

கணக்கு
20.03.18 , 21.03.18

அறிவியல்
22.03.18 , 23.03.18

சமூகஅறிவியல்
26.03.18 , 27.03.18