* http://www.dge.tn.nic.in , http://www.dge.tn.gov.in  என்ற இணையதளத்தில் தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் - அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம்.