சென்னை: 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியாகியுள்ளது. அதிகபட்சமாக 
இயற்பியல் பாடத்தில் 96.4% மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். வேதியியல்-95%, 
உயிரியல்-96.3%, 

கணிதம்-96.1% மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். 
தாவரவியல்-93.9%, 
விலங்கியல்-91.9%, 
கணினி அறிவியல்-96.1% பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். 
வணிகவியல்-90.3%, 
கணக்குப்பதிவியல்-91% மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெறறுள்ளனர்.