அங்கீகாரம் இன்றி செயல் பட்ட பள்ளிகள் மூட  உத்தரவு ....