இயற்பியல்- 96.4%
வேதியியல்- 95.0%
கணிதம்- 96.1%
உயிரியியல்- 96.34
விலங்கியல்- 91.9%

தாவரவியல்- 93.9%
வணிகவியல்- 90.30%
கணக்குபதிவியல்- 91%
கணினி அறிவியல்- 96.1%