* மொத்தமாக 91.3 சதவீதம் தேர்ச்சி; மாணவிகளில் 94.6 சதவீதம் தேர்ச்சி, மாணவர்களில் 87.4 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி