காலிப்பணியிடம்(10)*
1) நாச்சியேந்தல்-1
2) காட்டியனேந்தல்-1
3) மங்களக்குடி-1  4) முகிழ்த்தகம்-1
5) வட்டாணம்-1
6) பாசிப்பட்டிணம்-1
7) நம்புதாளை-1
8)சம்பை-1
9)பாரூர்-1
10) கவலைவென்றான்-1

*தேவைப்படும் இடம் (Need) (4)*
1) வெள்ளையபுரம்-1
2) முள்ளிமுனை-1
3) தொண்டி(கி)-1
4) நம்புதாளை-1