10ம்வாயப்பாடு முதல்--99-ம் வாய்ப்பாடு வரை பள்ளிகள் சொல்லிக்கொடுக்காத இந்த வேதிக் முறையை உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக்கொடுங்கள்


I didn't know this. Because it was not taught to us in school.


How to write Table of any two digit number?

For example Table of  *87*

First write down *table of 8 then write down table of 7 beside it*

  8            7                    87
16         14    (16+1)    174
24         21    (24+2)    261
32         28    (32+2)    348
40         35    (40+3)    435
48         42    (48+4)    522
56         49    (56+4)    609
64         56    (64+5)    696
72         63    (72+6)    783
80         70    (80+7)    870

Now table of 38

  3         8                   38
  6       16   (6+1)      76
  9       24   (9+2)    114
12       32   (12+3)  152
15       40   (15+4)  190
18       48   (18+4)  228
21       56   (21+5)  266
24       64   (24+6)  304
27       72   (27+7)  342
30       80   (30+8)  380
33       88   (33+8)  418
36       96   (36+9)  456

Now table of 92

    9         2                     92
  18         4                  184
  27         6                  276
  36         8                  368
  45       10      (45+1)460
  54       12      (54+1)552
  63       14      (63+1)644
  72       16      (72+1)736
  81       18      (81+1)828
  90       20      (90+2)920
  99       22      (99+1)1012
108       24      (108+2)1104

This way one can make Tables from10 to 99

Share & teach children

This is Vedic Mathematics!!..