வகுப்புவாரியாக தொடக்க வகுப்பு மாணவர்கள் பெற்றிருக்க வேண்டிய திறன்கள்