புதிதாக பெயர் சேர்த்தல் (31.12.2000 மற்றும் அதற்கு  முன் பிறந்திருக்க வேண்டும்). பெயர் நீக்கம்,திருத்தம், முகவரி மாற்றம் ஆகியவை 09.09.18, 23.09.18, 07.10.18 மற்றும் 14.10.18 ஆகிய 4 நாட்கள் அந்தந்த வாக்குச்சாவடியில்  நடைபெறவுள்ளது.
* காலை 9:30 முதல் மாலை 5:30 வரை நடைபெறும் 
* பெயர் சேர்க்க - படிவம் 6 
* பெயர் நீக்க - படிவம் 7 
* வாக்காளர் அட்டையில் திருத்தம் - படிவம் 8 
* முகவரி மாற்றம் - படிவம் 8A.