ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை - பட்டதாரி ஆசிரியரிலிருந்து முதுகலை ஆசிரியர் முன்னுரிமை பட்டியல்.