மானிய விவரம் மாணவர் எண்ணிக்கை அடிப்படையில்

*சமக்ர சிக்‌ஷா-பள்ளிகளுக்கு ஒருங்கிணைந்த பள்ளி மானியம்(composite school Grant) ஒதுக்கீடு மற்றும் பயன்பாட்டு நெறிமுறைகள் அளித்து ஆணை வெளியீடு*


_🔵15 மாணவர்களுக்கு குறைவாக உள்ள பள்ளிகளுக்கு பள்ளி மானியம் இல்லை._

*🔵15-100 மாணவர்கள் உள்ள பள்ளிக்கு ரூ-25000/-*

*🔵101 -250 மாணவர்கள் உள்ள பள்ளிக்கு ரூ-50000/-*

*🔵251 -1000 மாணவர்கள் உள்ள பள்ளிக்கு ரூ-75000/-*

*🔵1001 க்குமேல் மாணவர்கள் உள்ள பள்ளிக்கு ரூ-1,00,000/-*

*🔵2017-2018 ஆம் ஆண்டு uDISEபடிவத்தின் உள்ள மாணவர் அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு.*

*🔴30-04-2019 க்குள் செலவு மற்றும் பயன்பாட்டு சான்று அளிக்கப்படல் வேண்டும்.*