அரசு மற்றும் நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் வருகையினை TN Schools EMIS- ATTENDANCE APP-ல் தினந்தோறும் பதிவு செய்யும் பொருட்டு"
ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்வி திட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலர்" சுற்றறிக்கை!