தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு – தீபாவளிக்கு முந்திய தினமான 05.11.2018 திங்கட்கிழமை அன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது
- அதனை ஈடு செய்யும் வகையில் 10.11.2018 அன்று அனைத்து பள்ளிகளும் செயல்பட வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.