ஜாக்டோ- ஜியோ ஒன்றாக இணைந்தது. 
15.11.2018 அன்று ஒருங்கிணைப்புக்கூட்டம். அக்கூட்டத்தில் வேலை நிறுத்த தேதி அறிவிக்கப்படும்.