17.12.2018 தமிழ்

18.12.2018 ஆங்கிலம்

19.12.2018 கணக்கு

20.12.2018 அறிவியல்

21.12.2018 சமூகவியல்

22.12.2018 முதல் 01.01.2019 வரை விடுமுறை

02.01.2019 பள்ளி மீண்டும் திறப்பு