பள்ளி மானியம் 1-14 மாணவர்கள் எண்ணிக்கை உள்ள பள்ளிகளுக்கு - பள்ளி மானியம் ரூ -12,500 விடுவித்தல் - மாநில திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு