( ஆதி திராவிடர் நலப் பள்ளிகள் ) அரசாணை ( 3ப) எண் : 5 , தேதி : 26.12.2018