புதிய உடல்நல காப்பீடு அட்டை பெறாத HF பிடித்தம் செய்யப்படும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் பின்வரும் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து தங்களது ஊதியம் வழங்கும் அதிகாரியிடம் அனுமதி பெற்று சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவமனையில் காட்டி உங்களுக்கு அல்லது உங்களது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு சிகிச்சை பெற்று கொள்ளலாம்.
New Star Health Insurance - Annexure 3 Form - Click here