பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் உத்தரவு. 1.4.2019 முதல் IFHRMS website வழியாக சம்பள பில்கள் சமர்பிக்க வேண்டும்.