இடைநிலை ஆசிரியர்களின் தனி  ஊதியம் ரூ.750  லிருந்து ரூ.2000 ஆக உயர்வு