வகுப்புவாரியாக தொடக்க வகுப்பு மாணவர்கள் பெற்றிருக்க வேண்டிய திறன்கள் 

Click Here - Learning Indicators - 1st Standard

Click Here - Learning Indicators - 2nd Standard

Click Here - Learning Indicators - 3rd Standard