1-8ஆம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளி மாணவர்களின் சீருடை மாற்றி அமைக்கப்படும்.
அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 4 புதிய சீருடைகள் இலவசமாக வழங்கப்படும்.