அரசாணை 84 ன் படி 1.1.2019. முதல் அமலுக்கு வருகிறது. தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் அயிட்டங்கள் படங்களுடன் உள்ளன. கடைசியில் சுற்றுச் சூழலுக்கு உகந்த மாற்றுப் பொருள்களின் படங்கள் உள்ளன

No comments:

Post a Comment