CM CELL REPLY-கூடுதலாக வழங்கப்பட்ட தனி ஊதியம் 750 ஒரு நபர்குழுவில் பிறப்பிக்கப்படும் அரசாணைப்படி பிடித்தம் செய்யப்படும். முதல்வர் தனிப்பிரிவில் இயக்குனர் பதில்.


No comments:

Post a Comment