தமிழகத்தில் 5ம் வகுப்பு மாணவனின் கணித வகுத்தல் திறன்.


அரசுப்பள்ளி-27.1%

தனியார் ஆங்கில வழிப்பள்ளி-22.2%

தமிழகத்தில் 8 ம் வகுப்பு மாணவனின் கணித வகுத்தல் திறன்.

அரசுப்பள்ளி-49.6%

தனியார் ஆங்கில வழிப்பள்ளி-51.3%