*அரசு ஆசிரியர்களையும் அரசு ஊழியர்களையும் அச்சுறுவதற்கு நாங்கள் பயங்கரவாதிகள் அல்ல.*


*மிகப் பெரிய சக்தி என அரசு ஊழியர்கள்தான் தமிழக அரசை அச்சுறுத்துகின்றனர்- அமைச்சர் ஜெயக்குமார்.*