33 வது மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி கள்ளக்குறிச்சி புதிய மாவட்டமாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது- முதல்வர்


தமிழகத்தின் 33 வது மாவட்டமானது கள்ளக்குறிச்சி