வர இருக்கும் புதிய மாத ஊதிய பட்டியல் தயாரிப்பிற்கான வெப்சைட்டில் தங்களுடையவிவரங்களை பதிவு செய்து அதன் மூலமாகவே விடுமுறை cl/El/ Ml/ EL surrender மற்றும் pf loan மற்றும்இதர விவரங்களை  apply செய்ய வேண்டும் இதன் மூலமே தங்களுடைய salary slip பெறமுடியும் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. IFHRMS-Integrated Financial And Human Resources Management System


Website:   https://www.karuvoolam.tn.gov.in/web/tnta

https://www.karuvoolam.tn.gov.in/web/tntaclick sigin-enter user name -password-login

Click IFHRMS Open

U ask ID andand passw your bill preparation incharge officer