5 மற்றும் 8-ம் வகுப்பிற்கு பொதுத்தேர்வு கட்டாயம் நடத்தப்படும் - பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு

* இந்த ஆண்டே பொதுத்தேர்வு நடத்தப்படும் - பள்ளிக்கல்வித்துறை