ஜாக்டோ ஜியோ - விவரங்களைப் பதிவு ஏற்றுவதால்  ஆசிரியர்கள் அதிர்ச்சி!