இந்த அட்டவணையில் சிறிது மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு ஏனென்றால் 18.4.2019 அன்று தேர்தல் நடைபெறுவதால் தேர்வுக்கான தேதியில் மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகம்...