பள்ளிக் கல்வி - கல்வி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் மாவட்ட ஊடக ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மூலம் தயாரித்து வழங்குதல் - அனைத்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் அனுமதி அளித்தல் - மாவட்ட ஊடக ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மாற்றுப் பணியில் பணிபுரிய பணி விடுவிப்பு - சார்ந்த பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்...