.

   இதை PRINT எடுத்து  கொடுத்தால் மாணவ, மாணவிகள் விடை அளிக்க ஏதுவாக இருக்கும்.....


நன்றி...