போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதற்காக 7 நாள் INCREMENT தள்ளிப் போகாது என்பதற்கான விதிமுறைகள் !
No comments:

Post a Comment