ஆசிரியர்கள் தபால் ஓட்டுகளை தவறின்றி வாக்களிப்பது எப்படி? ஜாக்டோ - ஜியோ விளக்கம்.

No comments:

Post a Comment