வணிகவியல் சரிவு அறிவியல் வளர்ச்சி

சென்னை, தமிழகத்தில் அதிகபட்சமாக, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில், 97.29 சதவீதம் மாணவியர், தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். குறைந்த பட்சமாக, வேலுாரில், 89.53 சதவீதம் பேர் மட்டும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். மாணவர்களின் தேர்ச்சியில், அதிகபட்சமாக, திருப்பூரில், 94.43 சதவீதம் பேர், குறைந்த பட்சமாக, வேலுார் மாவட்டத்தில், 80.68 சதவீத மாணவர்கள், தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.பாட பிரிவு வாரியான தேர்ச்சியில், அறிவியல் பிரிவினர், 92.75 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். பொருளியல், 90.78; கலை பிரிவில், 80.13; தொழிற்கல்வி பிரிவில், 82.70 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். மாணவியரில், கலை பிரிவில் அதிகபட்சமாக, 13.70 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெறவில்லை; அறிவியல் பிரிவில் அதிக தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். மாணவர்களில், கலை பிரிவில், அதிகபட்சமாக, 28.23 சதவீதம் பேர் தோல்வி அடைந்துள்ளனர். அதிகபட்சமாக, அறிவியல் பிரிவு மாணவர்கள், 90.83 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
வணிக கணிதம் 'டாப்'
பாட வாரியான தேர்ச்சியில் அதிகபட்சமாக வணிகவியல் பாடத்தில் 97.49 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். குறைந்தபட்சமாக வரலாறு பாடத்தில் 86.59 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். கடினமாக கருதப்பட்ட உயிரியல் பாடத்தில் 96.05 சதவீதம் பேரும்; தாவரவியலில் 89.98; விலங்கியலில் 89.44 சதவீதம் பேரும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். கணிதம் 96.25; ஆங்கிலம் 93.83, தமிழ் மற்றும் பிறமொழிகள் 94.12; கம்ப்யூ., சயின்ஸ் 95.27; பொருளியல் 92.22; கணக்கு பதிவியல் 92.41 சதவீத மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

No comments:

Post a Comment