மாணவர்களின் NEET நுழைவுச் சீட்டினில் விவரங்கள் சரியாக இல்லை எனில் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்குமாறு தலைமையாசிரியர்களுக்கு CEO உத்தரவு.

No comments:

Post a Comment