தேர்தல் பணி ஊதியம் Presiding Officer - Rs 3000/- Polling officer 1,2,3 - Rs 2400/-


*PO, P1, P2, P3 தேர்தல் அலுவலர்களுக்கான ஊதியம் எவ்வளவு? - Order*

*PO, P1, P2, P3 தேர்தல் அலுவலர்களுக்கான ஊதியம் எவ்வளவு? ( இதுதான் உண்மையான ஊதியமாம்)*

*PRO- 350×6= 2100 + Lunch 900

PO-1 ,2 ,&3 -250×6=1500 + Lunch 900*

*For Lunch -150 (per day)

*தேர்தலுக்கு அடுத்த நாளும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்...*

*பயிற்சி-4 நாட்கள்*
*பணி-2 நாட்கள்*

PO 5x350--1750

PO1 5x250--1250

PO2 5x250--1250

Po3 5x250--1250


No photo description available.No photo description available.

1 comment: