02.05.2019 முதல் 04.05.2019 பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் மறு கூட்டலுக்கான கட்டணத்தை அவரவர்கள் தேர்வு எழுதிய பள்ளியின் மூலமாக செலுத்தி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

No comments:

Post a Comment