பருவம் 1, வகுப்பு 3, சமூக அறிவியல், பாடம்-1,புத்தகப் பயிற்சி மாதிரி வினா விடைகள் .


பருவம் 1, வகுப்பு 3, சமூக அறிவியல், பாடம்-1,புத்தகப் பயிற்சி மாதிரி வினா விடைகள் . எனக்குத் தெரிந்த வரையில்  என் பள்ளியின் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு  தயாரித்து உள்ளேன். மாற்றம் இருப்பின் மாற்றிக் கொள்ளவும். மற்ற வகுப்புகளுக்கும் பாடங்களுக்கும் விரைவில்...

🌈📡🔬🛶⏳☂🔭♻
இரா.கோபிநாத்
இடைநிலை ஆசிரியர்
9578141313
கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்
திருவள்ளூர் மாவட்டம்

No comments:

Post a Comment